Θέση Βιολόγου – Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης ΤΑΕΔΚ‐06179 με τίτλο: «Συστήματα στήριξης λήψης αποφάσεων για την αντιμετώπιση των νοσοκομειακών λοιμώξεων και της μικροβιακής αντοχής (MDR‐CDSS) που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (ID 16971) με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149205 από το Ελλάδα 2.0 – Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το Ελληνικό Ινστιτούτο προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ς ορισμένου χρόνου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση ειδικού επιστημονικού-τεχνικού προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ με σύναψη συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση στην Πράξη.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

737 views

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ