Θέση Βιοεπιστήμονα – Kollias lab, ΕΚΕΒΕ Φλέμινγκ

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Κατανόηση της ετερογένειας του μικροπεριβάλλοντος του καρκίνου σε επίπεδο μοναδιαίων κυττάρων» και ακρωνύμιο «3780-SingleOUT», διάρκειας 3 ετών(2021-2024), το οποίο έχει ενταχθεί στη Δράση «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας», που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών«Αλέξανδρος Φλέμιγκ» προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ