Ειδικότητα Ιχθυολογίας

Αγαπητοί/ες συνάδελφοι,

Σχετικά με τους/τις Βιολόγους που θέλουν να απασχοληθούν ως Ιχθυολόγοι ισχύουν τα εξής:

1) Για τον Δημόσιο τομέα ”Συμφωνα με το άρθρο 36, του νομου 4440/2016, που αντικατέστησε την περίπτωση γ’ του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος [πδ] 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001) για την ειδικότητα της Ιχθυολογίας, απαιτουνται:

α) πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος ή

β) πτυχίο ή δίπλωμα ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος Βιολογίας ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή Γεωπονίας, Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ή Επιστήμης της Θάλασσας ή Επιστημών της Θάλασσας της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. Για τους τίτλους σπουδών της περίπτωσης (β), απαιτείται επιπλέον βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ότι το πτυχίο ή δίπλωμα καλύπτει με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου Ιχθυολογίας ή, τέλος

γ) πτυχίο ή δίπλωμα των τμημάτων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που αναφέρονται στην περίπτωση β) και, επιπλέον, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε συναφή θέματα υδροβιολογίας, αλιείας, ιχθυολογίας, υδατοκαλλιεργειών, υδάτινων οικοσυστημάτων.

2) Για τον ιδιωτικό τομέα ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4262/2014 (Α΄ 114 )( άρθρο 41 παρ.4). 

Σύμφωνα με αυτές η  άσκηση του επαγγέλματος του ιχθυολόγου επιτρέπεται μόνον:  

α) στους πτυχιούχους ιχθυολόγους των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ήισότιμων σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των: 

αα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος,

ββ)Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Περιβάλλοντος, Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας,

γγ) Ιδρυμάτων πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής με ειδίκευση ετήσιας διάρκειαςδδ) Ιδρυμάτων πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, που υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει με την ειδικότητα του ιχθυολόγου στο Δημόσιο ή τα Ν.Π.Δ.Δ. και

β) σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του γεωτεχνικού,  σύμφωνα με τιςδιατάξεις του π.δ. 38/2010 (Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ)  

ως εκ τούτου συνίσταται η ολοκλήρωση σχετικού ΠΜΣ, τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ