ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ)

60,00 

Αφορά τα Τακτικά Μέλη τα οποία είναι ΔΕΝ οικονομικά τακτοποιημένα και οφείλουν συνδρομές τουλάχιστον 2 ετών, προκειμένου να ανανεώσουν την συνδρομή τους για το τρέχον έτος (αφορά δηλ. καταβολή 30 ευρώ έναντι των οφειλών για όλα τα προηγούμενα χρόνια και 30 ευρώ για την ετήσια συνδρομή τρέχοντος έτους). Η συνδρομή έχει διάρκεια για ένα ημερολογιακό έτος (δηλ. από 1/1 έως 31/12) ανεξαρτήτως της χρονικής στιγμής πληρωμής.