Κατηγορία: Προκηρύξεις Θέσεων Εμφανίσεις: 1167

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου «Εμβληματική δράση Οι δρόμοι της Ελιάς», 24μηνης

διάρκειας (2018-2020), το οποίο χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και

Τεχνολογίας στο πλαίσιο της από 22/8/18 Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ ΓΓΕΤ και SIEMENS Α.Ε.

(Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων), το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος

Φλέμιγκ» προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση

έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του

σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας

πρόσκλησης

Περισσότερες πληροφορίες.