Άρθρα για το Περιβάλλον

Ελλάδα και Παγκόσμια ημέρα νερού

E-mail Εκτύπωση PDF
Η ποιοτική υποβάθμιση και υπερεκμετάλλευση των υπόγειων υδροφορέων, οι κλιματικές αλλαγές με την εντονότερη λειψυδρία, η διάβρωση των εδαφών λόγω της ερημοποίησης θα προκαλέσουν ταπείνωση της στάθμης και αύξηση του φαινομένου της υφαλμύρωσης.
Εάν συνεχίσει η ανάπτυξη της χώρας με τον ίδιο τρόπο και ρυθμό, μην λαμβάνοντας υπόψη την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, η Ελλάδα θα καταλήξει μια μη επιθυμητή χώρα τουριστικά και με ελλειμματικό ισοζύγιο ακόμη και εκεί που τα πράγματα φαίνονται σήμερα ότι βαίνουν καλώς. Οι επιπτώσεις στη χώρα μας από την παρατεταμένη ανομβρία και τις αυξημένες συνθήκες εξάτμισης αναμένονται να είναι σημαντικές κυρίως στα υπόγεια αλλά και στα επιφανειακά υδατικά συστήματα. Ακόμα και αν το ύψος βροχής είναι σημαντικό κατά την υγρή περίοδο δεν θα μπορέσει να καλύψει τους ελλειμματικούς υδροφόρους ορίζοντες αλλά το έλλειμμα μόνον της εδαφικής υγρασίας.
Οι επιπτώσεις θα είναι σημαντικότερες στις περιοχές με έντονη άρδευση ή ύδρευση από τα υπόγεια νερά. Στις περιοχές δε που χαρακτηρίζονται από έντονες αγροτικές ή βιομηχανικές δραστηριότητες και στα μεγάλα αστικά κέντρα τα επιφανειακά αλλά και τα υπόγεια νερά κινδυνεύουν εξαιτίας της υπερκατανάλωσης αλλά και της ρύπανσης (κατάχρηση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, ελλιπής επεξεργασία λυμάτων και αποβλήτων ).
Για όλους τους παραπάνω λόγους που εμφανίζονται και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες δημιουργήθηκε η Οδηγία 2000/60 της Ε.Ε για την προστασία των υδάτων (επιφανειακών και υπόγειων). Αυτή έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με τον νόμο 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α΄/9.12.2000) περί προστασίας και διαχείρισης των υδάτων και έχει εξειδικευθεί με πέντε Υπουργικές Αποφάσεις και το Προεδρικό Διάταγμα 51/2007 που εκδόθηκε για τον καθορισμό μέτρων και διαδικασιών για την  ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ (ΦΕΚ 54/Α/08.03.2007). Οι αρμόδιοι φορείς είναι οι Δ/νσεις Υδάτων των Περιφερειών.
Σχετικός σύνδεσμος
INTERNATIONAL   NETWORK OF WATER-ENVIRONMENT CENTRES FOR THE BALKANS
Αυτοί αναλαμβάνουν την παρακολούθηση της ποιότητας (με βιολογικά, υδρομορφολογικά και φυσικο-χημικά ποιοτικά στοιχεία) και την εκπόνηση των Διαχειριστικών Σχεδίων σε επίπεδο λεκάνης απορροής. Ο σκοπός του Εθνικού Προγράμματος Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων πρέπει να έχει στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση του νερού σε επίπεδο λεκάνης απορροής, σε επίπεδο υδατικού διαμερίσματος και στο σύνολο της χώρας. Η ζήτηση πρέπει να είναι ανάλογη της φυσικής προσφοράς του νερού και οι αναπτυξιακές παρεμβάσεις δεν πρέπει να προκαλούν δυσμενείς επιπτώσεις.
Η συνεχής παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας είναι αναγκαία για την αποφυγή της υποβάθμισης των υδάτων. Στα μεσαίας και μεγάλης κλίμακας έργα, που επιτρέπουν την κάλυψη των υδατικών ελλειμμάτων, πρέπει να υπολογίζεται το περιβαλλοντικό κόστος στην οικονομική ανάλυση και η πιθανή διατάραξη της ισορροπίας των οικοσυστημάτων. Η παραπάνω Οδηγία συμπληρώθηκε με την Οδηγία  2006/118 για την  Προστασία των υπόγειων νερών από τη ρύπανση και την υποβάθμιση.

Διαπιστώνονται ωστόσο, μεγάλες καθυστερήσεις και σημαντικές ελλείψεις στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ελλάδας ως προς τους επιμέρους στόχους των παραπάνω Οδηγιών, που έχουν προκαλέσει και την παρέμβαση της ΕΕ. Στα επιφανειακά ύδατα δεν γίνεται παρακολούθηση της ποιότητας με βιολογικά στοιχεία (π.χ. φυτοπλαγκτό, ψάρια ή βενθικά μακροασπόνδυλα). Τα διαθέσιμα όμως βιολογικά δεδομένα, από τους Τομείς Ζωολογίας και Βοτανικής και τους φοιτητές του Διατμηματικού Προγράμματος Σπουδών (των Τμημάτων Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών) για την «Οικολογική ποιότητα και διαχείριση σε επίπεδο λεκάνης απορροής» έχουν δείξει ότι η οικολογική ποιότητα κυμαίνεται από μέτρια έως και κακή στα περισσότερα μεγάλα ποτάμια, στις λίμνες της Μακεδονίας και Θράκης , στα μεταβατικά ύδατα και σε αρκετά παράκτια.
Αυτό σημαίνει ότι ελλοχεύουν κίνδυνοι αποτυχίας της εκπλήρωσης του περιβαλλοντικού στόχου της Οδηγίας 2000/60 Ε.Κ. για καλή οικολογική ποιότητα έως το 2015. Επίσης ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών έχουν παρατηρηθεί στους υπόγειους υδροφορείς και πολλοί από αυτούς έχουν χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες ζώνες.

Η ορθολογική υδατική διαχείριση θα βοηθούσε στην αναβάθμιση της ποιότητας, στα προβλήματα λειψυδρίας και πλημμυρών. Τα μέτρα που απαιτούνται αναφέρονται στον καθένα από μας αλλά και στο επίπεδο των αυτοδιοικήσεων, των Περιφερειών ή της Επικράτειας και της Κυβέρνησης.
Πρέπει να σταματήσει η σπατάλη νερού, ειδικά από τη γεωργία (για την άρδευση χρησιμοποιείται πάνω από το 80% του νερού) και από τις απώλειες στα δίκτυα λόγω φθοράς. Είναι απαραίτητη η χρήση λιγότερων λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, η επεξεργασία λυμάτων και αποβλήτων, η επαναχρησιμοποίηση του νερού. Οφείλουμε να συμμορφωθούμε με τις Οδηγίες για να παραδώσουμε ένα υγιές περιβάλλον στα παιδιά μας και στις επόμενες γενιές.

Μαρία Λαζαρίδου

Καθηγήτρια Τμήματος Βιολογίας

Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θ.Ε., Α.Π.Θ.


Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Personal web page: http://users.auth.gr/~mlazarid/

Lab Web address: http://river.bio.auth.gr/labrivers/

Τελευταία Ενημέρωση ( Τρίτη, 14 Ιουλίου 2009 06:05 )
 
Εγγραφείτε στην ΠΕΒ και πάρτε μέρος στις ομάδες εργασίας της. Η προσπάθεια που καταβάλλεται, έχει την ανάγκη της συμμετοχής όλων μας!!!


Δίκτυο Μεταπτυχιακών Φοιτητών στις Βιοεπιστήμες


Συμμετάσχετε στο Πανελλήνιο Δίκτυο Μεταπτυχιακών Φοιτητών στις Βιοεπιστήμες !!!

Υποβολή άρθρων, ειδήσεων, ανακοινώσεων, κλπ.

 Στη διεύθυνση  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου: grammateia@gmail.com


Προκηρύξεις ΘέσεωνΕπιστολές που λάβαμε